COVID-19 A DAŇ Z PŘÍJMU

COVID-19 A DAŇ Z PŘÍJMU

S příchodem pandemie vyhlásila vláda řadu mimořádných opatření které, byť jsou pro ustálení aktuální situace nutné, mají značný dopad na všechny osoby, vč. podnikatelů. Některým podnikatelům současná situace přeje, když se jim tržby naopak zvýšily, naopak mnoho podnikatelů, a nutno podotknout, že jich je většina, museli přestat své služby poskytovat a/nebo museli uzavřít své provozovny. Ti šťastnější museli své služby „jenom“ omezit. To s sebou však pro podnikatele nese problémy s cash-flow. Podnikatelům se tak snížily příjmy a zároveň zůstaly povinnosti, které je třeba splnit. Mezi tyto povinnosti patří i povinnosti daňové. Dnes se podíváme na daň z příjmu.

Obecně platí, že pokud chce daňový poplatník v roce 2020 podat daňové přiznání, musí tak učinit do 1. 4. 2020, ledaže by daňové přiznání podával prostřednictvím daňového poradce. V takovém případě může využít odkladu termínu pro podání daňového přiznání a úhrady daně, a to do 1. 7. 2020. V souvislosti s aktuální situací ohledně vzniklé pandemie Ministerstvo financí na tuto situaci reagovalo, když prominulo poplatníkům pokutu za pozdě podané daňové přiznání a úrok z prodlení za pozdě uhrazenou daň z příjmů.[1] Nepřímo tak Ministerstvo financí odložilo podání daňového přiznání a úhradu daně. Nepřímo proto, že neposunulo termín pro podání daňového přiznání a úhradu daně, ale odpustilo za opožděné podání daňového přiznání a/nebo úhradu daně příslušné sankce. Pokud tedy dojde k úhradě daně a podání daňového podání do 1. 7. 2020, nehrozí, že bude dotyčná osoba vystavena sankci v podobě pokuty a/nebo úroku z prodlení. V této souvislosti je nutné podotknout, že Finanční úřady tolerovaly, pokud poplatník prošvihnul termín k výše uvedenému o 5 pracovních dní, tedy za normální situace by Finanční úřady tolerovaly bez sankcí podání daňového přiznání a úhradu daně až do 8. 4. 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo na základě rozhodnutí Ministerstva financí k posunu termínu na 1. 7. 2020 nelze spoléhat na to, že zmíněných 5 pracovních dní tolerance bude dodrženo i v rámci tohoto posunutého termínu a lze tak doporučit, aby poplatníci své povinnosti splnili do stanového termínu. Nicméně uvedené rozhodnutí je pozitivní v tom smyslu, že není nutné prokazovat důvody pozdního podání daňového přiznání či úhrady daně. Byť hlavním smyslem přijatého rozhodnutí bylo omezit koncentraci osob na Finančních úřadech a poštách, platí pro všechny poplatníky, tj. i pro ty, kteří jsou povinni podávat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky.

Vydáním generálního pardonu tak Ministerstvo financí vyřešilo otázku podání daňového přiznání a úhrady daně z příjmu, co ale navazující povinnosti? Otázku záloh na daň z příjmu fyzických a právnických osob vyřešilo Ministerstvo financí ve svém rozhodnutí ze dne 24. 3. 2020[2], kdy postavilo na jisto, že všem poplatníkům promíjí zálohu na daň z příjmu splatnou v červnu 2020. Tento pardon se týká osob, které mají jako zdaňovací období kalendářní rok. V případě, kdy mají plátci zdaňovací období hospodářský rok nebo v jiných případech, bude nutné postupovat tím způsobem, že si tyto osoby budou muset zažádat Finanční úřad o stanovení záloh jinak, případně o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat.

Další související problematikou s podáním daňového přiznání je podávání přehledů o příjmech a výdajích, které se podává OSSZ. Tyto přehledy se podávají nejpozději do měsíce ode dne, kdy měla osoba podat daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že ve své podstatě nebyl posunut termín pro podání daňového přiznání, ale pouze prominuty sankce, nabízí se otázka, jak je to právě s těmito přehledy. Dle oficiálního stanoviska České správy sociálního zabezpečení je umožněno podat příslušné přehledy a uhradit doplatek pojistného bez sankcí až do 3. 8. 2020.[3]

Ministerstvo financí dále připravuje novelu zákona, díky které by mohli poplatníci uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. Tuto ztrátu by mělo být umožněno odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018, přičemž by se uplatňovala na základě dodatečného daňového přiznání za roky 2019 a 2018.[4]

Na serveru Aktuálně.cz se dále objevil následující názor: „I podle daňového specialisty poradenské společnosti BDO Martina Tučka jsou daňová opatření pozitivním krokem. Upozornil ale, že od finanční správy chybí příslib, že nebude pozdní podání přiznání evidováno jako porušení povinností, které má později vliv při posouzení dalších žádostí o prominutí daně či jeho příslušenství.“[5] S touto polemikou však nemůžeme souhlasit, a to toho důvodu, že by uvedený výklad naprosto popíral smysl zavedeného opatření. Finanční úřady tak budou muset přihlížet k mimořádným okolnostem, které k pozdnímu podání či úhradě daně vedly a dále ke skutečnosti, že samotné Ministerstvo financí toto opatření prezentuje jako odklad termínu pro podání daňového podání, jak na svém twitteru dne 16. 3. 2020 vyjádřila ministryně financí Alena Schillerová.[6] Nebude se tak moci jednat o závažné porušení daňových předpisů, které má vliv na rozhodování o prominutí daně či jejího příslušenství.

Je zřejmé, že přijatá opatření podnikatelům poskytnou možnost získat více času na sehnání potřebných finančních prostředků na úhradu příslušné daně, ani tato opatření však nejsou všespásná. Podnikatelům, tak lze v současné chvíli doporučit vydávat všemožné poukazy či vouchery na své služby, které by jim mohou pomoci chybějící finanční prostředky získat.

Pokud by uvedené stále nestačilo, pořád zde existuje možnost požádat Finanční úřad o stanovení daně jinak nebo o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to za celé zdaňovací období. Dále daňový řád nabízí možnost posečkání daně (její úhrady nebo rozložení úhrad do splátkového kalendáře). O posečkání daně je nutno zažádat, a naplnit jeden ze zákonných důvodů. Mezi tyto důvody patří i skutečnost, že by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu, tedy například omezení provozuschopnosti podniku nebo ztrátu klíčových zaměstnanců či zakázek.[7] Budiž pozitivní zprávou, že žádosti jsou v současné době, za předpokladu, že budou podány do 31. 7. 2020, osvobozeny od správního poplatku.[8]

[1] Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 16. 3. 2020, č.j. MF-7108/2020/3901-2.

[2] Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 24. 3. 2020, č. j. MF-7633/2020/3901-2.

[3] https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi.

[4] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856.

[5] Virový balíček: Odklad splátek úvěrů i daní. V čem stát a banky uleví lidem a firmám. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/finance/coda-eko-ulevy/r~a70adb3e646b11ea9d74ac1f6b220ee8/v~sl:96c4715fa9cdf5fd66114f347d41e7d1/.

[6] https://twitter.com/alenaschillerov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.

[7] https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf.

[8] Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 16. 3. 2020, č.j. MF-7108/2020/3901-2.

Nejnovější články na Váš e-mail

Budeme Vám zasílat upozornění na naše nové články.
Dozvíte se o nich jako první!

„ODKLAD“ (NEJEN) NÁJEMNÉHO ZA PROSTORY SLOUŽÍCÍ PODNIKANÍ
Nedávno jsme napsali článek týkající se nájemného prostor sloužících podnikání, které byly dotčeny výskytem nové...
COVID-19 A OCHRANA ZAMĚSTNANOSTI
Všichni, zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, se nyní potýkáme s problémem způsobeným...
COVID-19 A NÁJEMNÉ PODNIKATELKÝCH PROSTOR
Opatření spojená s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeným novým typem koronaviru postihla velkou většinu podnikatelů. Podnikatelé...

Proč zvolit právě nás

Právo efektivně propojujeme s dalšími obory pro vybraná odvětví trhu. Díky pečlivě sestavenému týmu specialistů a moderním technologiím vám poskytneme službu, s níž budete spokojeni nejen díky dosaženým výsledkům, ale také díky společné cestě. Získejte partnera pro svůj byznys.

Chcete pomoci?

Stručně nám napište, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se vám co nejdříve.