1. ÚVOD
1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnou vám informace o zpracování Vašich osobních údajích a o vašich právech spojenými se zpracováním osobních údajů vč. zpracování údajů pomocí tzv. cookies.
1.2. Informace uvedené v tomto dokumentu se vztahují jak na klienty správce osobních údajů, tak na potenciální a bývalé klienty správce osobních údajů a přiměřeně i na další osoby, k jejichž osobním údajům máme přístup, například v důsledku soudního sporu a obdobně („klient“).

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
2.1. Správcem osobních údajů je:
DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 069 17 283, DIČ: CZ 069 17 283
sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
tel. (420) 212 247 232
e-mail: info@diamantpartners.com
(„Advokátní kancelář“ nebo „správce osobních údajů“).

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Advokátní kancelář se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
3.2. Osobní údaje mohou být Advokátní kanceláři poskytnuty klientem, protistranou, oprávněnými zástupci či třetími stranami, zejména státními orgány nebo mohou být získány správcem osobních údajů z veřejně dostupných databází (insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.).
3.3. Předmětem zpracování mohou být následující údaje, zejména, nikoli pak výlučně: jméno, příjmení, bydliště, pracoviště, pracovní pozice, zaměstnavatel, záznamy hovorů, záznamy e-mailové i jiné komunikace a obdobně.

Zpracovávané osobní údajeÚčel zpracováníKdyPrávní důvod
Jméno, příjmeníPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Vždy

Plnění smlouvy

nebo

zákonné povinnosti

nebo

pro účely oprávněných zájmů

Datum narození, rodné čísloPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Vždy
Místo narozeníPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Pokud je to nutné
Trvalá adresa, doručovací adresa, adresa sídlaPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Vždy
Firma, IČO, DIČPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Vždy
Kontaktní spojeníPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Vždy
Číslo dokladuPoskytování právních služeb

Plnění zákonné povinnosti

Pokud je to nutné

Plnění smlouvy

nebo

zákonné povinnosti

Záznamy e-mailové komunikacePoskytování právních služebPokud je to nutnéPlnění smlouvy
Údaje o zdravotním stavuPoskytování právních služebPokud je to nutné
Údaje o finanční situaciPoskytování právních služebPokud je to nutné
Údaje o zaměstnání/ zaměstnavateliPoskytování právních služebPokud je to nutnéPlnění smlouvy nebo souhlas
Údaje uvedené v CVPřijímací řízeníVždySouhlas
Údaje uvedené v kontaktním formulářiKontaktování klientaVždy
Záznamy telefonických hovorůZkvalitňování služebVždy
Anonymizované údaje – cookiesZkvalitňování služebVždy

3.4. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb specifikovaných ve Smlouvě, zasílání newsletteru či kontaktování za účelem nabídky služeb dle poptávky osoby učiněné prostřednictvím webového formuláře na stránkách Advokátní kanceláře, osobně či prostřednictvím elektronické komunikace. Dále zpracování osobních údajů za účelem splnění zákonné povinnosti jako je například plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, případně pro účely našich oprávněných zájmů, jako je obrana našich právních nároků, vymáhání pohledávek, bezpečnost a jiné. Osobní údaje v žádném případě nebudou předávány třetím osobám vyjma těch, u kterých je toto předání podmínkou nutnou k výkonu činnosti Advokátní kanceláře nebo budou tyto údaje vyžádány oprávněnými orgány, a to v nezbytně nutném rozsahu (orgány veřejné moci) nebo činnosti systému (správce systému). Osobní údaje nikdy nebudou prodány nebo poskytnuty žádným komerčním subjektům.
3.5. Příjemce osobních údajů jsou zejména orgány veřejné moci (soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.
3.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Dále po dobu nezbytně nutnou pro provedení příslušného požadavku nebo do doby odvolání souhlasu.
3.7. Osoba, která Advokátní kanceláři poskytla osobní údaje má právo od správce osobních údajů získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
3.8. Osoba, která Advokátní kanceláři poskytla osobní údaje má právo, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má právo kdykoli doplnit.
3.9. Osoba, která Advokátní kanceláři poskytla osobní údaje má právo na výmaz osobních údajů. Advokátní kancelář má tak povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o této osobě zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a tato osoba o to požádá.
3.10. Osoba, která Advokátní kanceláři poskytla osobní údaje má právo, aby správce osobních údajů v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce osobních údajů, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má tato osoba právo kdykoli vznést námitku.
3.11. Osoba, která Advokátní kanceláři poskytla osobní údaje má právo získat osobní údaje, které správci poskytla, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
3.12. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
3.13. V případě, že bude osoba, která Advokátní kanceláři poskytla osobní údaje, jakkoli nespokojena se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem osobních údajů, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

4. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
4.1. Naše webové stránky využívají souborů cookies.
4.2. Naše webové stránky o každém návštěvníkovi sbírají anonymizované informace, které nám pomáhají se zlepšovat. Advokátní kancelář tak pracuje s technickými cookies, které jsou nezbytné pro fungování samotných webových stránek a analytickými cookies. Ve druhém případě se jedná zejména o informace, jak dlouho byl daný návštěvník na našich webových stránkách, jaký obsah ho zajímal, či zda byl na našich stránkách poprvé nebo opakovaně. Jedná se tedy o takové informace, které pomáhají webové stránky vylepšovat.
4.3. Využívání a zpracování souborů cookies můžete odmítnout, a to tak, že využívání souborů cookies zakážete přímo ve svém koncovém zařízení, ze kterého na web přistupujete. Tím, že máte u sebe v koncovém zařízení povolené ukládání cookies a naše webové stránky používáte, nám udělujete souhlas s jejich zpracováním.
4.4. Takto získané údaje budou zpřístupněny pouze Advokátní kanceláři a jiným třetím stranám za účelem fungování webových stránek a vyhodnocení statistických dat pro interní užití v rámci Advokátní kanceláře.
4.5. Se soubory cookies pracujeme jako s osobními údaji, tzn. zajišťujeme jejich maximální ochranu a zpracováváme je pouze v nezbytném rozsahu k předem stanovenému účelu.

Tato zásady ochrany osobních údajů a využívání souborů cookies jsou účinné ke dni 22.2.2020.