KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH

V souvislosti s přijímanými vládními opatřeními v reakci na šíření epidemie koronaviru vláda přijala i opatření týkají se plátců daně z přidané hodnoty. Vláda tak svým rozhodnutím „uvolnila povinnosti“ také v oblasti podávání kontrolních hlášení a podávání přiznání k DPH.

Plátci daně mají povinnost podat kontrolní hlášení za příslušný kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení tohoto měsíce, pokud jsou právnickou osobou nebo ve lhůtě pro podání daňového přiznání, pokud jsou fyzickou osobou. V případě pozdního podání kontrolního hlášení se plátce vystavuje pokutě. Vzhledem k aktuální situaci vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí, kterým v případě, kdy dojde k pozdnímu podání kontrolního hlášení, bude plátcům tato pokuta prominuta. Jde tedy pouze o prominutí sankce, za pozdní podání kontrolního hlášení, nikoli k posunu termínu pro jeho podání. Tento pardon Ministerstva financí se však vztahuje pouze na pokuty, kdy povinnost k jejich úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.[1] V případě žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, která bude podána do 31. 7. 2020, bude podání této žádosti osvobozeno od správního poplatku.

Je nutné však upozornit, že se jedná se o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, kdy plátce kontrolní hlášení dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván příslušným Finančním úřadem, tedy první pokuty ve výši 1.000,- Kč. Tato pokuta bude prominuta automaticky. Pokud však pokuta vznikne na základě dalších skutečností, jako je podání kontrolní hlášení až v náhradní lhůtě určené Finančním úřadem, bude třeba podat individuální žádost o prominutí, v jejímž rámci bude třeba specifikovat důvody pro nepodání kontrolního hlášení a zejména zdůvodnit, jak tyto důvody souvisí s aktuální situací ohledně šíření koronaviru (tedy následující pokuty ve výši 10.000,- Kč, 30.000,- Kč nebo 50.000,- Kč, které budou určeny platebním výměrem).

V případě, kdy plátce na základě individuální žádosti požádal o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tedy pokuty ve výši 10.000,- Kč, 30.000,- Kč nebo 50.000,- Kč) a bylo mu alespoň částečně vyhověno a ze strany plátce dojde k pozdnímu podání daňového přiznání byla automaticky plošně prominuta pokuta za nepodání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, za zdaňovací období, které je alespoň z části shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, u něhož došlo k prominutí pokuty. K podání daňového přiznání však musí dojít nejpozději v den, kdy dojde k podání opožděného souvisejícího kontrolního hlášení.[2]

Pro případ rozhodování o promíjení pokuty na základě individuální žádosti ve vztahu k šíření koronaviru, byl vydán Generálním finančním ředitelstvím speciální pokyn, kterým se Finanční úřady musí řídit.[3] Je důležité zmínit, že Finanční úřad i v tomto případě zkoumá, zda žadatel závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní předpisy, dále žadatel musí věrohodně prokázat, že mu povinnost k úhradě pokuty vznikla v důsledku mimořádných opatření souvisejících s šířením koronaviru. Uvedené rozhodnutí tedy automaticky nezakládá nárok na prominutí pokuty, ale rozšiřuje výčet ospravedlnitelných důvodů, které mohou vést k jejímu prominutí nebo snížení. Tedy ačkoli bylo celostátní karanténní opatření, ale to na podnikatele nijak blíže nedopadlo, nebude mít tato skutečnost v daném případě žádný vliv a pokuta snížena nebo prominuta nebude. Naopak pokud v důsledku tohoto opatření musel podnikatel například pečovat o člena své domácnosti nebo byl sám nemocný, bude pokuta mu pokuta částečně nebo zcela prominuta. K prokázání těchto skutečností pak může sloužit cokoli, co bude mít o dané skutečnosti vypovídající hodnotu.

Žádost o prominutí pokuty se nepředkládá na žádném speciálním formuláři, a není tak stanovena předepsaná forma. Je však důležité dbát na to, aby z daného podání bylo zřejmé, kdo podání činí (identifikace daňového subjektu), čeho se týká (stanovené pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle platebního výměru) a co navrhuje (prominutí pokuty). Žádost je nutné podat do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti hradit příslušnou pokutu. Žádost lze podat na kterémkoli územním pracovišti Finančního úřadu dle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla v případě právnických osob. Ideální je však podat žádost přímo k územnímu pracovišti, který se danou žádostí bude zabývat.

[1] Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 16. 3. 2020, č. j. MF-7108/2020/3901-2.

[2] Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 24. 3. 2020, č. j. MF-7633/2020/3901-2.

[3] POKYN č. GFŘ–D–44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, č. j. 18787/20/7700-10123.

Nejnovější články na Váš e-mail

Budeme Vám zasílat upozornění na naše nové články.
Dozvíte se o nich jako první!

„ODKLAD“ (NEJEN) NÁJEMNÉHO ZA PROSTORY SLOUŽÍCÍ PODNIKANÍ
Nedávno jsme napsali článek týkající se nájemného prostor sloužících podnikání, které byly dotčeny výskytem nové...
COVID-19 A OCHRANA ZAMĚSTNANOSTI
Všichni, zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, se nyní potýkáme s problémem způsobeným...
COVID-19 A NÁJEMNÉ PODNIKATELKÝCH PROSTOR
Opatření spojená s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeným novým typem koronaviru postihla velkou většinu podnikatelů. Podnikatelé...

Proč zvolit právě nás

Právo efektivně propojujeme s dalšími obory pro vybraná odvětví trhu. Díky pečlivě sestavenému týmu specialistů a moderním technologiím vám poskytneme službu, s níž budete spokojeni nejen díky dosaženým výsledkům, ale také díky společné cestě. Získejte partnera pro svůj byznys.

Chcete pomoci?

Stručně nám napište, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se vám co nejdříve.